باز کننده ضایعات

باز کننده ضایعات (بروک)

این محصول مایع که در آزمایشگاههای جرن کیمیا طراحی شده است و حتی در حرارت و pH پایین قابل استفاده بوده و محصولی میباشد که بعنوان دشنه و بازکننده ضایعات (بروک) استفاده میگردد.

CK SOL 500 BTP