بیوست مانع از سلایم – دپوزیت

بیوست مانع از سلایم – دپوزیت

تحت کنترل گرفتن فعالیتهای میکروبیولوژیک در پروسس ها مورد نظر میباشد.

CK BIO D 7, CK BIO P 301