رنگها

bazik-boyalar

رنگهای قلیائی

رنگ قلیائی بر مبناء Royce Associates ، رنگهای کاتیونیک، در انواع کاغذها و علی الخصوص در کاغذهایی بسته بندی که نیازمند حساسیت نور بالائی نیستند بصورت بالا و با موفقیت و با مزیت مصرف استفاده گردیده میشود. با اکیب مجربمان از گزینه رنگهای نامحدود، تن رنگ مورد نظر حاصل میشود.

BROWN Y, BROWN R, RED P, CHRYSOIDINE Y, MALACHITE GREEN,
METHYL VIOLET, BLUE 26, YELLOW 40, BLACK BP

direkt-boyalar

رنگهای مستقیم

رنگهای مایع آنیوتیک مستقیم بر مبناء استینر، در انواع کاغذهای مرغوب و و علی الخصوص در کاغذهایی بسته بندی که نیازمند حساسیت نور بالائی نیستند بصورت بالا و با موفقیت و با مزیت مصرف استفاده گردیده میشود. با اکیب مجربمان از گزینه رنگهای نامحدود، تن رنگ مورد نظر حاصل میشود.

BLUE 26, BRUN CELLUSOL LBR, ORANGE CELLUSOL 4JN,
NOIR CELLUSOL VST 130%