سلولز متیل کاربوکسیل CMC

کیفیت فنی

جهت ارتقاء بازدهی مقاومت خیس شیمیائی در کاغذ Tissue و جهت افزایش مقاومت خشک در سایر پروسس های کاغذها، جهت توسعه ویژگیهای سطوح و چاپ کاغذ بصورت وسیعی در این صنعت استقاده گردیده میشود. 

CK FIX 50 TNM, CK FIX 70 TNM, CK FIX 100 TNM

مرغوبیت صاف

کالاهای سلولز متیل کاربوکسیل ( CMC) مورد استفاده در پروسس های کاغذهای مرغوب و صنایع غذایی

CK FIX 50 SD, CK FIX 500 SD