مواد شیمیائی تصفیه آب

رنگ بر و کواگولانت

محصول ویژه ای است که کنش مابین ذرات را کاهش داده و آنها را خنثی سازی کرده و یا برعکس آن عمل کرده دستابیلاسیون نمکها را تامین کرده و علی الخصوص جهت بی رنگ ساختن آب پسماند صنعتی و زدودن پارامترهای مختلف تهیه شده است.

BC 100, BC 101, BC 102

فلوکولانت- پلی الکترولیت

پلیمرهای پودر آنیونیک، کاتیونیکویا آمفوتریک میباشد که در تاسیسات تصفیه صنعتی قابل افزودن به آب پسماند با غلظت ph مناسب بوده و موجبات رسوب ذرات جامد محلول و شناور در آب میگردد.

CK PAM 23 A, CK PAM 34 A, CK PAM 56 A, CK PAM 90 K, CK PAM 100 K,  CK PAM 01 AMP