مواد شیمیائی سیزینگ چسب

AKD

در محیط طبیعی و یا قلیائی رقیق، انواع کاغذ قابل اجراء از جرم و/ویا از سطح، با ساختار AKD (دیمر کتان قلیائی ) مختلف با تعداد کربن سبک و / ویا سنگین با ترکیب شیمیائی مختلف و برای انواع پروسس ها تولید شده و و بر اساس نیازمندی در این صنعت اجراء گردیده میشود.

CK BOND BP 1020, CK BOND WP 1021, CK BOND 309, CK BOND WP 1025

asa

ASA

در تولیداتی از قبیل کاغذ کچکاری که خواهان چسبندگی بوده و نیازمند پخت بالایی نمیباشد (off machine sizing ) و یا در مواردی که نتایج موثر با مواد شیمیائی با دوراژ پایین میباشد علی الخصوص در کاغذ کارتنهای(Gypsom Board) گراماژ بالا مورد ترجیح میباشد.

CK ASA 18, MAREASA 12 EX

yüzey-reçinesi

صمغ سطوح

صمغ سطوح سنتتیک ویژه صنعت کاغذ

سری مرسریزه