مواد شیمیائی عایقبندی آب

آسترهای اپوکسی و پلی اورتان

آسترهای سری CK Proof Primer مصالحی میباشد که قبل از پوشش عایقبندی آب جهت آمادگی سطوح استفاده میشود.
CK PROOF PRIMER EP,
CK PROOF PRIMER EP FILLER,
CK PROOF PRIMER EP BARRIER,
CK PROOF PRIMER PUR

پوششهای پلی اورتان و پلی اوره آ عایقبندی آب

مصالح پلی اورتان و پلی اوره آ عایقبندی آب میباشد که جهت اجراء سرد و / ویا پخش گرم قابل اجراء میباشد.
CK PROOF PUR 500 LV,
CK PROOF PUR 550 LV,
CK PROOF PUR 600 AL,
CK PROOF PUR 2CM,
CK PROOF PUR 2KB,
CK PROOF POLYUREA PR,
CK PROOF POLYUREA HB,
CK PROOF PUR 2K,
CK PROOF PUR 1K CLR,
CK PROOF PUR 2K

انژکسیونهای پلی اورتان

مواد شیمیائی میباشد که جهت ممانعت از نشت آب در ترک خوردگیهای سطوح بتونی، سنگی و خاکی و متوقف ساختن جریان آب و همچنین جهت قطع نشتی در تونلهای بتونی و دیواره ها استفاده میگردد.

CK PROOF INJECTION PUR 2K,
CK PROOF INJECTION PUR 1K

مصالح ضد نشت پلی اورتان

مصالح ضد نشت مورد استفاده در مابین درزهای بلوکهای بتونی تک واحدی و یا جفت واحدی میباشد.

CK PROOF PUR SEALANT 1K,
CK PROOF PUR SEALANT 2K

محصولات نیمه خام

پلیمیرهای سیستمهای پلی اورتان و پلی اوره آ

CK PREP 150, CK PREP 350,
CK PREP 100, CK PREP 210