مواد شیمیائی ماده افزودنی بتون

سوپر سیال کننده

مواد سوپر سیال کننده بر اساس پلی نفتالین سولفانات و پلی ملامین سولفانات میباشد که آب حلال مصالح گچ و سیمان را کاهش داده و جاری شدن آنرا افزایش میدهد.

BC 301, BC 302, BC 301 POWDER, BC 302 POWDER, BC 200, BC 201, BC 200 POWDER

تسریع کننده پریز (سفت شدن بتون)

جهت کاهش مدت پریز و بدستآوردن مقاومت زودرس استفاده میشود. سرعت واکنش مابین سیمان و آب را تسریع میکند. در ضمن مواد شیمیائی میباشد که بتون را از خطر انجماد در هوای سرد حفاظت مینماید.

BC 550 , BC 551, BC 560, BC 561, BC 570, BC 51