مواد شیمیائی مقاومت

مواد شیمیائی مقاومت خیس

جهت افزایش مقاومت خیس در دستمال مرطوب و حوله های استاندارد، افزایش مقاومت نم در کاغذهای بسته بندی، انواع صمغ مایع کاتیونیک PAE تولید شده بوفور در این صنعت استقاده گردیده میشود.

CK WSR 120, 

CK WSR 200,

MARESIN VHP 125,

MARESİN VHP 150,

MARESİN VHP 200

  • مواد شیمیائی افزاینده مقاومت به نم

در محصولاتی که کاغذ بسته بندی آنها معروض به رطوبت میباشد جهت ممانعت از افت مقاومت، انواع صمغ مایع کاتیونیک PAE تولید شده بوفور در این صنعت استقاده گردیده میشود.

CK YM 20

مواد شیمیائی مقاومت موقت خیس

کاغذ توالت های با مرغوبیت بالا، محصولاتی میباشند که جهت ویژگی مقاومت خیس موقت توسعه داده شده است.

TR DS 973

مواد شیمیائی مقاومت خشک

این محصولات که با ویژگیهای مختلف جهت تامین مقاومت خشک کاغذ مورد نیاز موسساتی که کاغذهای بازیابی شده را استفاده میکنند بصورت وسیعی در این صنعت استقاده گردیده میشود.

CK CAT TS 35 LIQ