مواد شیمیائی کاغذ و مقوا

رنگها

مواد شیمیائی سیزینگ چسب

مواد شیمیائی مقاومت

depozite-slaym-önleyici

باز کننده ضایعات

nisasta

نشاسته و تقویت کننده ها

سلولز متیل کاربوکسیل CMC

optik-beyazlatici

سفید کنده های اپتیک (OBA)

پلیمرها

dokuntu-acici

بیوست مانع از سلایم – دپوزیت

کف برها

گردگیرها

مواد شیمیائی مقوا شیاردار

مواد شیمیائی تصفیه آب