نشاسته و تقویت کننده ها

در زمینه کاغذ و مقوا شیاردار بهمراه شرکت کارگیل ترکیه فعالیت کرده و وبا اکیب فنی خود پشتیبانی فنی را در میدان ارئه میداریم.