پلیمرها

ATC

لکه گیرهای آنیونیک

انواع محصولات لکه گیر( ATC) برحسب نوع پروسس باموفقیت در این صنعت استقاده گردیده میشود.

CK MIN 550, CK FLOC 640

مواد شیمیائی رتانسیون و حفاری

مواد شیمیائی رتانسیون و حفاری، برحسب شرایط پروسس در این صنعت استقاده گردیده میشود.