کارخانه جدیمان با وسعت 5000 مترمربع آماده میباشد!

کارخانه جدیمان با وسعت 5000 مترمربع آماده میباشد!

همکاران محترم کاری،

از باتمام رسیدن ساخت کارخانه جدیدمان در منطقه ازاد تجاری ازمیر با وسعت 5000 مترمربع فضای سرپوشیده بسیار خرسند هستیم.

با نقل مکان کردن از تاسیسات موجود در توزلا/ استانبول به کارخانه جدیدمان در منطقه ازاد تجاری ازمیر، در صدد ارقاء کیفیت خدمات ارائه  شده به شما همکاران کاری ارزشمندمان هستیم.

بدین سبب؛ تولید در تاسیسات توزلا را در تاریخ 30 مارچ متوقف کرده و امورات دمونتاژ و حمل را آغاز کرده و ظرف مدت 3 ماه در کارخانه جدیدمان به فعالیت آغاز خواهیم کرد.   

بعرض میرساند.

مدیر کل

بیرول جرن