کف برها

کف برهای قلیلئی

بیشترین کالای کف بر شرکتمان مورد استفاده در صنعت کاغذسازی.

BNK 7522, BNK 7530

کف برهای الکلی

در پروسس های آب پسماند و سلولز بصورت وسیعی استقاده گردیده میشود. 

CK DFOAM 100, CK DFOAM 8200

کف برهای سیلیکونی

در پروسس های آب پسماند و سلولز بصورت وسیعی استقاده گردیده میشود. 

CK DFOAM 9550