جرن کیمیا یکی از اسپانسرهای سمینار Tissue World برگزار شده در سپتامبر 2014 در استانبول شد.

جرن کیمیا یکی از اسپانسرهای سمینار Tissue World برگزار شده در سپتامبر 2014 در استانبول شد.